This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถต่อยอดหรือยกระดับสู่มาตรฐานสากลได้

       สสปท. จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคใต้ และภาคตะวันออก

 2. เป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้

 3. เป็นสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบพร้อมลงนามอนุมัติเข้าร่วมโครงการจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจลงนาม

 4. มีบุคลากรหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จัดทำระบบกับผู้เข้าอบรมต้องเป็นคนเดียวกัน

 5. มีความพร้อมในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และหากเป็นไปได้ต้องไม่อยู่ในช่วงการประเมินระบบอื่นที่กระทบต่อการจัดทำระบบของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

 6. สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากไม่สามารถให้เอกสารได้ เนื่องด้วยเป็นเอกสารควบคุม ขอให้สถานประกอบกิจการแสดงเอกสารต่อที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบข้อมูล

 7. ใบรับรองผ่านการประเมินระดับ จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ประกาศผลการรับรอง

 8. สสปท. จะดำเนินการตรวจติดตาม (Surveillance audit) แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อรักษามาตรฐานระบบฯ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน

การสมัคร

 • สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

[ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ]

[ ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ]

หมายเหตุ   กำหนดการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ จะจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 256๖ และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 061-4201372 หรืออีเมล คุณเกศสุดา รักษากุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ คุณจิรนันทน์ อินทร์มณี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ติดต่อสอบถาม

โทร 0 2448 9111 ต่อ 604
สำนักบริการวิชาการ หรือ 06 1420 1372 (คุณจิรนันทน์ อินทร์มณี)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ มีขั้นตอน ดังนี้

 

ประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ

 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

 • การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 • เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น

 • สถานประกอบกิจการจะมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

หมายเหตุ

 1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการ

 2. กำหนดวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.tosh.or.th

         

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ (T-OSH OSHMS: 2019) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

       สำหรับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการทวนสอบประเมินระดับ (Verified) ในระดับ Start-up ถึงระดับ Gold จะได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ แต่หากสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินระดับ Platinum จะได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ