This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         สืบเนื่องจากการดำเนินกิจการของ สสปท. ในช่วงของการพัฒนาที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ของบริบทด้านการให้บริการวิชาการและการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ ความต้องการของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ รวมไปถึงข้อจำกัดด้านกฎหมายต่าง ๆ ทำให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ตามแผนปฏิบัติการฉบับเดิม ไม่อาจดำเนินงานได้ตามข้อจำกัดดังกล่าว

       สสปท. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำหรับบริบทในการให้บริการวิชาการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สอดคล้องกับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศ รวมไปถึงแผนพัฒนาแรงงานไทยของกระทรวงแรงงาน จึงได้นำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เดิม มาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ของ สสปท. ขึ้นใหม่  เพื่อนำเอาประเด็นยุทธศาสตร์เดิม มาประมวลถึงความมีประสิทธิภาพ ทบทวนในภารกิจใหม่ ส่งผลให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

         จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสปท. ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา  สถานประกอบกิจการ  รวมทั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Meeting (Meeting ID: 656 772 1881 Passcode: 815808)

 

  [ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ]

 

  [ ดาวน์โหลดเอกสารประชุม ]