This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่ยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการออกข้อกำหนดจาก ศบค. ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม  จึงขอประกาศ ยกเลิกการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021)

         ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564  สสปท. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯแจ้งความประสงค์การรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณเป็น 2 วิธี ดังนี้

          1. มีความประสงค์เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณได้ด้วยตัวเอง ณ สำนักงานของสถาบันฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กำหนดให้เข้ามารับระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีการจัดพิธีมอบ หรือกิจกรรมใด ๆ

           2. มีความประสงค์ให้ สสปท. จัดส่งโล่และใบประกาศเกียรติคุณทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

**สถานประกอบกิจการสามารถเลือกการรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณได้เพียง 1 วิธีเท่านั้น

โดยทาง สสปท.จะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564  

*หมายเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ ศบค. ข้อจำกัดผู้ที่เดินมารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการไม่เกิน 2 คน

 

  [ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ]

 หรือแสกน QR CODE

 

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 02 4489111 ต่อ 505 / 510  

    โทรศัพท์มือถือ 06 14201373

    (ติดต่อ คุณศุภชัย , คุณนรินทร์ , คุณทนิตา)

1.  มีความประสงค์เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณได้ด้วยตัวเอง

ณ สำนักงานของสถาบันฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

กำหนดให้เข้ามารับระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา08.30 – 16.30 น.)

โดยไม่มีการจัดพิธีมอบ หรือกิจกรรมใด ๆ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อน กดส่งข้อมูล 

ขอจำกัดผู้ที่เดินมารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการละไม่เกิน 2 คน


 2.  มีความประสงค์ให้ สสปท. จัดส่งโล่และใบประกาศเกียรติคุณทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          1 สถานประกอบกิจการกรอก 1 ครั้ง หากมีสาขากรุณาเข้ามากรอกใหม่อีกครั้ง

          ไม่สามารถกรอกข้อมูลหลายสาขาในครั้งเดียวได้

          กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการกดส่งข้อมูล


**สถานประกอบกิจการสามารถเลือกการรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณได้เพียง 1 วิธีเท่านั้น