This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามหลักการยศาสตร์”  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน ZOOM)  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่างร่างมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์   หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานและเผยแพร่ให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

         ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ได้สามารถส่งเอกสารแสดงความคิดเห็นได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. [ ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความคิดเห็น ]

 

   [ ลงทะเบียนเพื่อขอรับ Link การประชาพิจารณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ]

Link การประชาพิจารณ์จะจัดส่งให้ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

  [ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ ]

  [ ดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน ]

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์  061 4201371

    นายพฤทธิพงศ์  สามสังข์

    นางสาวภาสินี ผดุงชีวิต