This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามหลักการยศาสตร์”  ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  ณ  ห้องปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่างร่างมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์   หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานและเผยแพร่ให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

   [ สมัครเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ]

 

   [ ดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน ]

หมายเหตุ

  • รับจำนวนจำกัด 30 คน

  • ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน โดยชื่อที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์  061 4201371

    นายพฤทธิพงศ์  สามสังข์

    นางสาวภาสินี ผดุงชีวิต