This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถานประกอบกิจการ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ลดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกจ้าง  

เงื่อนไขการรับผลงานเข้าร่วมพิจารณา

 1. โครงงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะเข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็นโครงงานแผนงานการออกแบบหรือปรับปรุงวัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงาน หรือผลงานนวัตกรรมของสถานประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยต้องส่งเป็นโครงงานแผนงานการออกแบบหรือปรับปรุง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

   - เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเท่านั้น

    - สามารถใช้จริงในสถานประกอบกิจการ

    - สามารถลดความเสี่ยงและการประสบอันตรายจากการทำงานได้จริง

 2. เป็นโครงงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเป็นการออกแบบ หรือปรับปรุงที่สามารถมองเห็น สัมผัส จับต้องได้ และใช้งานได้จริง ซึ่งมีการนำหลักวิชาการที่ถูกต้องเข้ามาใช้ในดำเนินงาน และเมื่อนำมาใช้งานจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยดีมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และอาจสามารถเพิ่มผลผลิตได้ด้วย การออกแบบ หรือปรับปรุงดังกล่าว จะต้องสามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นได้

 3. โครงงานที่จะส่งเข้าพิจารณา ต้องมีข้อมูลและรายละเอียดตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 

  - แบบนำเสนอโครงงาน  [ ดาวน์โหลด ]

  - แบบกรอกข้อมูล  [ ดาวน์โหลด ]

   

 4. ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงานเป็นข้อยุติ

 5. โครงงานนวัตกรรมฯ ที่ผ่านการคัดเลือก (ระดับชนะเลิศ) จะได้รับการเข้าร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรมกับ สสปท.

 

รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลระดับชนะเลิศ

 • เงินรางวัลจำนวนรางวัลละ 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • เงินรางวัลจำนวนรางวัลละ 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • เงินรางวัลจำนวนรางวัลละ 5,000 บาท

 

การสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

 • ส่งเอกสารการสมัครได้ที่  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ 
  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ชั้น 2
  เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพฯ 10170
  (กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ 02 448 9111 ต่อ 603 หรือ 06 1420 1371

 

 [ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อโครงงานที่เข้าร่วมพิจารณา ]    [ ดาวน์โหลด Template นำเสนอโครงงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมพิจารณา ]  

 

ประกาศผลการพิจารณา

 

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

[ คู่มือการส่งผลงาน ]

[ หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ]