This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111 

[ ดาวน์โหลดประกาศปรับรูปแบบการจัดงาน ]

[ ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาออนไลน์ ]

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จังหวัดลำปาง  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนล่าง ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกลางตอนบน กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2564 (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2021)”  ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัย

         สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานเข้าร่วมงานและสัมมนาวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฟรี ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

[ ดาวน์โหลดรับรูปแบบการจัดงาน ] 

 

สมัครสัมมนาฟรี 

ขั้นตอนการสมัครและเข้าร่วมสัมมนา

1. สมัครสัมมนา

สสปท.จัดสัมมนาช่วงบ่ายโดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ  ท่านสามารถเลือกสมัครได้หัวข้อเดียวเท่านั้น (รับสมัครจำนวนจำกัด)
(ในช่วงเช้าผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานและรับฟังการเสวนาในช่วงเช้า)

1. หัวข้อ : มาตราฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง   [ตรวจสอบผลการสมัคร]

2. หัวข้อ : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแบบ One page WI     [ตรวจสอบผลการสมัคร]

3. หัวข้อ : เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined Space Technique)     [ตรวจสอบผลการสมัคร]

4. หัวข้อ : การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย     [ตรวจสอบผลการสมัคร]  

 

2. ประกาศรายชื่อ

 • รอติดตามประกาศรายชื่อ โดย สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน ที่ www.tosh.or.th และ Facebook สสปท.

3. เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 21 มกราคม 2564  โดยให้ปฏิบัติดังนี้

 • เวลา 08.00 – 09.30 น.
  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 • เวลา 09.30 – 12.00 น.
  - เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
  - ร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “Safety for Creation ป้องกันโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเหนือ”

 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
  เข้าร่วมสัมมนาตามหัวข้อ และเข้าห้องสัมมนาตามที่ท่านเลือกไว้

 • เมื่อสิ้นสุดการสัมมนาท่านสามารถติดต่อขอรับใบประกาศการเข้าร่วมสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน
  (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในประกาศและเข้าร่วมงานสัมมนาตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.)

 

 

 

สิทธิ์ที่ผู้สัมมนาจะได้รับ


1.  อาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.  เอกสารประกอบการสัมมนา

3.  ใบประกาศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

 

ข้อมูลอื่นๆ


 แผนที่เดินทาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) T-OSH

   อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   โทร. 0 2448 9111 (คุณสุคนธา)