This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ขอเชิญสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วม
โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ”
ประจำปี 2564
(ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ)

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการให้บริการ แม้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้เวลา และทรัพยากรมากกว่าภาวะปกติ ซึ่งอาจจะทำให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการไม่ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยฯ เท่าที่ควร ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดการเจ็บป่วย และโรคจากการทำงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ด้วยการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้กับสถานประกอบกิจการในระยะยาว ประกอบกับที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งมีเจตนาเพื่อคุ้มครองและป้องกันลูกจ้างที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วม “โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ” สำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำทางวิชาการ และการสนับสนุนเครื่องมือในการดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น และฟูมโลหะหนัก) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นสถานประกอบกิจการ เขตภาคกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานที่ได้รับผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.1) สถานประกอบกิจการที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

1.2) สถานประกอบกิจการที่ “ปิดกิจการชั่วคราว” เนื่องจากไม่มีลูกค้าหรือเป็นกิจการที่มีห่วงโซ่จากกิจการที่รัฐบาลสั่งปิดตามข้อ 1 หรือรัฐบาลต่างประเทศปิดประเทศชั่วคราว และไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้

1.3) สถานประกอบกิจการนำเข้าวัตถุดิบ และการส่งออกสินค้า ที่ขาดสภาพคล่องในการประกอบกิจการ

 1. สถานประกอบกิจการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน ประจำสถานประกอบกิจการ และจะต้องสามารถอยู่ประจำในทุกกิจกรรมขณะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น

 2. สถานประกอบกิจการที่มีผลการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของปีก่อนหน้ามาแสดง หรือมีกำหนดแผนการตรวจวัดไว้ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ

 3. สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

รายละเอียดและขึ้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. สถานประกอบกิจการที่ตรงตามเงื่อนไขและลงทะเบียนก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 2. สถานประกอบกิจการต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการร่วมกับ สสปท. ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ

 3. คัดเลือกสถานประกอบกิจการ และขอเอกสารประกอบการดำเนินงานเพิ่มเติม (ช่วงเดือนมกราคม 2564)

 4. ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกและแผนดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (ช่วงเดือนมกราคม 2564)

 5. สรุปผลและจัดทำรายงาน (ประมาณ 1 เดือน หลังจากเข้าสถานประกอบกิจการ)

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605, 061-420-1372 (คุณนพปกรณ์   ทรงพันธุ์)

ส่งใบสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คุณนพปกรณ์   ทรงพันธุ์)

และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คุณดวงรัตน์   สกุลดิษฐ์)

 

[ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ] ปิดรับสมัคร

[ ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ] 

 

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 เมื่อสมัครแล้วท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับการสมัคร

 

หมายเหตุ

 1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ

 2. กำหนดวันรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ
 1. รายงานผลการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมไม่มีผลตามกฎหมาย สถาบันฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะให้แก่สถานประกอบกิจการ และให้คำแนะนำเชิงวิชาการเท่านั้น