This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 จังหวัดสงขลา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสงขลา ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ตีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2021 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2564”  ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัย

        สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและสัมมนาวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฟรี ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

[ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการเข้าร่วมงาน ] 

[ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ]

[ ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมสัมมนา ] new icon

ขั้นตอนการสมัครและเข้าร่วมสัมมนา

1. สมัครสัมมนา

สสปท.จัดสัมมนาช่วงบ่ายโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ  ท่านสามารถเลือกสมัครได้หัวข้อเดียวเท่านั้น (รับสมัครจำนวนจำกัด)

1. หัวข้อ : การประเมินความสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ   [ตรวจสอบผลการสมัคร]

2. หัวข้อ : การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย     [ตรวจสอบผลการสมัคร]  

 

2. ประกาศรายชื่อ

รอติดตามประกาศรายชื่อ โดย สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน ที่ www.tosh.or.th และ Facebook สสปท.

3. เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

    ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศเข้าร่วมสัมมนาและปฏิบัติดังนี้

 • เวลา 08.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าห้องพนารัตน์ ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • เวลา 09.30 – 10.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้จังหวัดสงขลา และรับฟังการเสวนาในช่วงเช้า หัวข้อ “Safety for Trust สกัดโควิด ฟื้นฟู เศรษฐกิจภาคใต้”

 • เวลา 13.00 – 16.00 น. เข้าร่วมสัมมนาตามหัวข้อ และเข้าห้องตามที่ท่านเลือกไว้

 • เมื่อสิ้นสุดการสัมมนาท่านสามารถติดต่อขอรับใบประกาศการเข้าร่วมสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในประกาศและเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.)

 

 

สิทธิ์ที่ผู้สัมมนาจะได้รับ


1.  อาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.  เอกสารประกอบการสัมมนา

3.  ใบประกาศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

 

ข้อมูลอื่นๆ


 ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา

 แผนที่เดินทาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) T-OSH

   อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   โทร. 0 2448 9111 (คุณสุคนธา) 

  

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต