This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) T-OSH  ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครราชสีมา   กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563   วันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา    ภายใต้ธีมงาน  “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2020 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2563”  ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ   นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยฯ กิจกรรมแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการทำงานบนที่สูง

       สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญนายจ้าง  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  เครือข่ายด้านความปลอดภัย รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจ  เข้าร่วมงานและสมัครสัมมนาวิชาการ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ขั้นตอนการสมัครและเข้าร่วมสัมมนา

1. สมัครสัมมนา

           สสปท.จัดสัมมนาโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ  ท่านสามารถเลือกสมัครได้หัวข้อเดียวเท่านั้น (รับสมัครจำกัด 100 ท่านต่อ 1 หัวข้อ)

1. หัวข้อ : เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย   [ตรวจสอบผลการสมัคร]

2. หัวข้อ : การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง     [ตรวจสอบผลการสมัคร]  

[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา]   

 

2. ประกาศรายชื่อ

รอติดตามประกาศรายชื่อ โดย สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน ที่ www.tosh.or.th และ Facebook สสปท.

3. เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 21 สิงหาคม 2563

    ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศเข้าร่วมสัมมนาและปฏิบัติดังนี้

1)   เวลา 8.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ ห้องฟอร์จูนแกรนด์บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2)   เวลา 9.00 - 10.15 น. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและรับฟังการเสวนาในช่วงเช้า หัวข้อ "การปฏิรูปความปลอดภัยเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในภูมิภาค ยุค Super New Normal”  

3)   เวลา 10.30 – 16.30 น. เข้าสัมมนาตามหัวข้อที่ท่านเลือกไว้

4)   เมื่อสิ้นสุดการสัมมนาติดต่อขอรับใบประกาศการเข้าร่วมสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในประกาศและเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนด

* ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผู้จัดงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

สิทธิ์ที่ผู้สัมมนาจะได้รับ


1.  อาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.  เอกสารประกอบการสัมมนา

3.  ใบประกาศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 

ข้อมูลอื่นๆ


 ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา

 แผนที่เดินทาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) T-OSH

   อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   โทร. 0 2448 9111 (คุณสุคนธา)