This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

           สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยฯ  การประกวดฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยให้นิสิต/นักศึกษา คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพครูในอนาคต แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรมการประกวดนี้ รวมถึงสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาได้จริงในอนาคต ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันตามนโยบาย Safety Thailand

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

๒. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ได้เรียนรู้และแสดงแนวคิดด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรมการประกวด

๓. เพื่อแบ่งปันแนวความคิดด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันใหม่ๆ ให้กับเยาวชนของชาติในสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓-๕

ประเภทการประกวด

แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

      ๑) นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

      ๒) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

      ๓) สื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน

รูปแบบการส่งผลงาน

           ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน  โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความสอดคล้องกับแนวคิดสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและปลูกฝังให้เป็นพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็กด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ เกิดประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง 

           สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  สามารถนำผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือการนำไปใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้

แนวการตัดสินผลงาน

พิจารณาจาก

    ๑. ความสอดคล้องกับแนวคิดสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและปลูกฝังให้เป็นพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็ก

    ๒. ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 

    ๓. ความเป็นไปได้ในการนำผลงานไปใช้จริงในสถานศึกษา

    ๔. ประโยชน์ที่ได้จากการนำผลงานไปใช้ในสถานศึกษา

 

  เอกสารประกอบการสมัคร

๑.  ใบสมัคร

๒.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

๓.  ไฟล์ผลงานที่ส่งประกวด และ vdo แนะนำผลงาน พร้อมบันทึกไฟล์ลงบนแผ่น CD/DVD

กำหนดการรับสมัคร     

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

วิธีการสมัคร

 ดาวน์โหลดใบสมัคร

๑. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
(สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
{วงเล็บมุมซองว่า  ประกวด ผลงานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา”}

๒. ส่งผลงานทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒. ปิดการรับสมัคร วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. คัดเลือกผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔. ประกาศผลการประกวด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th

๕. มอบรางวัลในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

 รางวัลการประกวด

       ๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่

       ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

       ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    • โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓ อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.