This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรม หัวข้อ "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"   เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ  เมือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดาราภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต