This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณถนนโชติวิทยกุล ๓ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ สสปท.เป็นประธานในพิธี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ได้รับข้อแนะนำเพื่อการจัดเตรียมภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสถาบันฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาประกอบการวางแผนการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา แห่งนี้

       อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของ สสปท.ที่เป็นหน่วยงานตั้งใหม่เริ่มดำเนินงาน ด้วยงบประมาณเมื่อปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้เอง ทำให้เราอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอในบางเรื่อง แต่เมื่อรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพิจารณางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภูมิภาค และมอบหมายให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น สสปท. ก็จะต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามบทบาทภารกิจ ด้วยการบูรณาการการทำงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่จะร่วมคิดร่วมทำในสิ่งที่เป็นความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงานทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ภาคใต้ และต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อแรงงานในภูมิภาคนี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 “ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”