This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล (ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการบริหารในคณะกรรมการ สสปท.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 
1 (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2567
2. รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานพิธีการวันเปิดงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36
3. รายงานดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567
4. รายงานความคืบหน้างานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2567