This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (วิชาการ) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 180 คน ณ ห้องวอเตอร์เกต ชั้น 6 โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ