This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 3 เมษายน 2567 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : เทคนิคการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ (Risk assessment Technique) รุ่นที่ 1  ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ ไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการ สามารถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับเกียรติจาก ดร. เทพพร เจริญรอย  ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการที่ปรึกษา คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (NPCS&E) เป็นวิทยากร  โดยมี นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) ให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา