This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเอกชาติ นาคาไชย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายอำนวย ภู่ระหงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม ณ ห้องประชุม สสปท. ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM