This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 24 มกราคม 2567 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรบหัวข้อ ”การให้คำแนะนำด้านการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม“ รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2567 บรรยายโดย อาจารย์ฝนทิพย์ พงษ์สิน และ อาจารย์โชติรส ธ.น.ตื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง