This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ ศรีใย ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ