This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา เวลา 08.45 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้าง infographic เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอให้เข้าใจง่าย มีความสวยงาม และน่าสนใจ ส่งเสริมให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ โดยมี นายกษิติ พันธุ์ถนอม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร