This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 38 ปี “12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ชูนโยบาย Safety Thailand ตั้งเป้าอัตราการประสบอันตรายลดลงร้อยละ 4 ต่อปี พร้อมชื่นชม ปี 66 ลดลงเกินเป้า
 
            วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2567” โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5
 
            นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการขับเคลื่อนตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย Safety Thailand และมีการกำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีบุคลากรเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หรือ จป. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินอันตรายในการทำงานให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดสภาพความปลอดภัยต่อคนทำงาน ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน