This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จำนวน 84 รางวัล ณ ห้องฟีนิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
 
           งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (THAILAND SAFE @ WORK #35) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)” กิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน ประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการทั้งในรูปแบบ On Site และ Online ที่มีหัวข้อสัมมนาให้เลือกกว่า 27 หัวข้อ การแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณฮอลล์ 11-12 โดยมีบูธนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา จำนวนกว่า 130 บูธ กิจกรรมสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และสาระบันเทิงมากมาย การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน