This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

    สสปท. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน คู่มือ สสปท. หัวข้อ : "มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการจำแนกข้อมูลบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย"  เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยให้กิจกรรมของกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยและเชื่อมั่นได้ สามารถลดระะดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงตามเจตนารมย์ของมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ที่ สสปท. ได้จัดทำและเผยแพร่ในปี 2565

         ทั้งนี้ สถาบันฯ  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน คู่มือ สสปท.  อีกจำนวน 2 หัวข้อ ( 2 รุ่น ) ได้แก่ หัวข้อ การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานจากการตกจากที่สูง (สัมมนาวันที่ 27  เมษายน 2566  จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  และหัวข้อการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานจากการตกจากที่สูง  (สัมมนาวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  จัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  ทั้งนี้ผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่จัดสัมมนาหรือใกล้เคียง สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์รับสมัครได้ที่ www.tosh.or.th