This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

           วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) นายเอกชาติ นาคาไชย รองผู้อำนวยการ (บริหาร) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

        การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ และสามารถนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กรไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวโชติกา พงษ์สุระ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ หน่วยงานกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรมาถ่ายทอดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ควรนำไปปรับใช้ในองค์กรและตนเอง ณ ห้องประชุม สสปท. ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ร่วมกับการอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom