This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่งในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายปรนิก แตงทองคํา  (ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  โดย สสปท. มีกำหนดที่จะจัดสัมมนาหลักสูตรดังกล่าวอีก 1 รุ่น (รุ่นที่ 4)  วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่  ทั้งนี้สามารถติดตามการเปิดรับลงทะเบียนได้ที่   อ่านรายละเอียด  

 

  1. รุ่นที่ 1
  2. รุ่นที่ 2
  3. รุ่นที่ 3

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566   ณ โรงแรมเอส.ดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2566  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี