This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        สสปท.จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" "การจัดการความเสี่ยง" และ "การตรวจติดตามภายในมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH Standard Internal Audit)" ให้แก่สถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 13 แห่ง เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมอบรม