This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565  ณ  โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการในภาคใต้ ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณากิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 จำนวน 79 แห่ง   โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ

         นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน  และรายงานแผนการดำเนินการแนวทางขับเคลื่อนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ด้วยค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน (Safety Shared Values)  ซึ่งเป็นค่านิยม 3 ประการ (M-D-C)  ที่ต้องร่วมมือกัน คือ การมีสติรู้ตัว (Mindfulness) วินัยถูกต้อง (Discipline) เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring) โดยจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการนำค่านิยมหลักนี้ไปปรับใช้ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี 

         งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา สสปท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย 5 หัวข้อ กิจกรรมการสาธิตการทำงานบนที่สูง และการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย  จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา จำนวนกว่า 30 บูธ