This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สสปท. เข้าร่วมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) กิจกรรมที่ 2 : การบรรยายและฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ

          สำหรับกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เป็นหนึ่งในโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเห็นสมควรให้ก่อตั้งเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทรงทูลเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดิน เนื้อที่ 232 ไร่ เพื่อดำเนินการก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา ปัจจุบันศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) แบ่งเป็น 3 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 การแก้ไขบัญหาตามภูมิสังคม เน้นการปรับปรุงดิน บริหารจัดการน้ำ นำมาสู่ความมั่นคงของเศรษฐกิจครัวเรือนแปลงที่ 2 การแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ เพื่อใช้เป็นสถานีฝึก จำลองสถานการณ์วิกฤติที่สามารถพบได้ในประเทศไทย และแปลงที่ 3 การพึ่งพาตนเอง เป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบเป็นการพัฒนาพื้นที่ และจัดฐานการเรียนรู้การเกษตรควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อาทิ การปลูกข้าว ทำน้ำยาอเนกประสงค์ สร้างบ้านด้วยดิน

          ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องแบบในการทำความดีเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและส่วนรวมต่อไป