This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ณ บริษัทไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้แทน บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด และ บริษัท ทีเอ็มบีพี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมของสถานประกอบกิจการ กิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยฯ เป็นวิทยากร