This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565   โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่ 3 “กัณฑ์ทานกัณฑ์” ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

   

ภาพข่าว : กระทรวงแรงงาน