This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม กรมควบคุมโรค  และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (THAILAND SAFE@WORK#34)  ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี   ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)”  

         วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม และมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 ระดับแพลทินัม  ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 38 แห่ง  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  ระดับแพลทินัม ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 27 แห่ง และมอบรางวัลการประกวดโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล 

         ในปี 2565 สสปท. ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ด้วยค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน (Safety Shared Values)  ซึ่งเป็นค่านิยม 3 ข้อ (M-D-C)  ที่ต้องร่วมมือกัน คือ การมีสติรู้ตัว (Mindfulness) วินัยถูกต้อง (Discipline) เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring) โดยจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการนำค่านิยมนี้ไปปรับใช้ เพื่อช่วยให้คนทำงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี  

         กิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน ประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการในรูปแบบ On Site และ Online ที่มีหัวข้อสัมมนาให้เลือกกว่า 32 หัวข้อ  การแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1  โดยมีบูธนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา จำนวนกว่า 60 บูธ  กิจกรรมการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน  กิจกรรมทอล์คโชว์และสาระบันเทิงมากมาย   การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์  รวมทั้งได้รับทราบแนวทางและนโยบายการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยให้คนทำงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป