This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

            สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (Occupational Safety and Health Center in Eastern Thailand : OSHCET)  จัดอบรม “แนวทางเชิงวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน สารเคมีอันตราย ความร้อน แสงสว่าง และเสียง” รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2565  ณ โรงแรมคูณ จังหวัดสมุทรปราการ    และรุ่นที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน 2565   ณ โรงแรมเฮอริเทจ จ.ชลบุรี  ในรูปแบบ On Site และในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว.) ของสถานประกอบกิจการในพื้นที่  หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก โดยเน้นการให้บริการด้านความปลอดภัยฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก     โดยได้รับเกียรติจาก รศ. สราวุธ สุธรรมาสา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) และอนุวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการ สสปท. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรมทั้ง 2 รุ่น