This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นําการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมมารีน่าเบย์ ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และ  นายนิติ  วิวัฒน์วานิช   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ให้การต้อนรับ  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

         งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ภายในงานประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย  ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 100 คน และเครือข่ายความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้าง และนําแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะไปดําเนินการในสถานประกอบกิจการ