This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วย นายพฤทธ์ฤทธิ์  เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ร่วมงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน  ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดบูธด้านความปลอดภัยจากภาคีเครือข่าย การบรรยายกฎหมายด้านความปลอดภัยและการถอดบทเรียนเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และการอภิปรายภาพรวมของกฎหมายที่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องต้องรู้  มีผู้เข้ารวมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์กว่า 600 คน

        การจัดงานในวันนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

ภาพ : กองความปลอดภัยแรงงาน