This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

            สสปท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้องประชุม สสปท. โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และเสริมหาจุดแข็งเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด  รวมทั้งติดตามการจัดทำข้อมูลเพื่อการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อันเป็นการตอบสนองให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ สสปท. อย่างยั่งยืนต่อไป