This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริการวิชาการ  จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ" และ "การจัดการความเสี่ยง" ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 แห่ง  เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2565 โดยจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)