This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นำโดย นายพฤทธ์ฤทธิ์  เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการ สสปท. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม สสปท. โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ" พร้อมแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป