This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 7 ธันวาคม 2564  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  5 ธันวาคม 2564  และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ  โดยนายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส และปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ทำงาน