This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแขวงบางเชือกหนัง  โดยมี นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการสถาบัน (ฝ่ายวิชาการ) กล่าวเปิดงาน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ และการสาธิตท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ โดยการนำคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรด้านการยศาสตร์และมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานของชุมชน