This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นำโดย นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกิจกรรมพิเศษการบรรยายธรรมะหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดย พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  ณ  บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)