This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          สสปท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม สสปท. โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และเสริมหาจุดแข็งเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด  รวมทั้งติดตามการจัดทำข้อมูลเพื่อการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อันเป็นการตอบสนองให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ สสปท. อย่างยั่งยืนต่อไป