This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพิจารณาวางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมทั้งการให้บริการของ สสปท. ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินหน่วยงานภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการของ สสปท.  โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี จักริน อึ้งตระกูล จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)