This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สสปท.จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0" ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสปท. เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชน ที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดขึ้น รวมทั้งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี จักริน อึ้งตระกูล จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)