This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

       สสปท. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 (จ.ราชบุรี) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563  วันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรม ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2020 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2563” ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ