This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         สสปท.จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม สสปท. โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นประธานในการเปิดการอบรม  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของแนวปฏิบัติและการสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร การจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ของ สสปท. มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันนำไปสู่การปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใส ของ สสปท. ที่ได้ประกาศไว้