This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

         เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคใต้  ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท จังหวัดสงขลา