This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนบน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนล่าง ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพิษณุโลก ชมรมเครือข่ายพัฒนาแรงงานพิษณุโลก จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมสาธิต และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับต้นแก่สถานประกอบกิจการในภาคเหนือ

พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง
ประธานกรรมการบริหาร สสปท.

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายวรานนท์ ปีติวรรณ
ผู้อำนวยการ สสปท.

        ในช่วงพิธีเปิดงานวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับต้น แก่สถานประกอบกิจการในภาคเหนือ จำนวน ๑๗ แห่ง โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การกล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมงาน และมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  พร้อมด้วย นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์   นายพิชิต พระปัญญา กรรมการบริหาร สสปท. และผู้บริหารจากภาคส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด  ซึ่งภายในงานมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงานจากภาครัฐ  ชมรม/สมาคมฯ  สถาบันการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก