This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓  ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand  มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”  

      เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายวรานนท์  ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

       สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นการตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งได้รับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย


        ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสัมมนาวิชาการกว่า ๓๐ หัวข้อ  การแสดงนิทรรศการและกาสาธิต บูธจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามากว่า ๑๐๐ บูธ  รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน