This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ในช่วงเช้าพิธีทําบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิต จากการทำงานในทุกกรณี การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย โดย วิทยากรภาคเอกชน การเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิทยากรกองความปลอดภัยแรงงาน การสาธิตการขับขี่รถยก (โฟล์คลิฟท์) และการแสดงนิทรรศการ-กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ จากภาคหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒๑ คน