This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดอบรม หัวข้อ “กรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง