This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก จัดพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ และกิจกรรมสาธิตการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอาคารสูง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๒

ในช่วงพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายสรายุธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจาร์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน   พร้อมด้วย นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์   นายพิชิต พระปัญญา กรรมการบริหาร สสปท. นางจุฑาพนิต  บุญดีกุล  รอง ผอ.สสปท. และผู้บริหารจากภาคส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันตก ร่วมพิธีเปิด  ซึ่งภายในงานมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงานจากภาครัฐ  ชมรม/สมาคมฯ  สถาบันการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก